Polityka prywatności

Poznań, 10.09. 2018 roku

Informacja

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), a także obowiązki wynikające z innych aktów prawnych, w tym w szczególności z ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000), niniejszym przekazuje się następujące informacje:

  • administratorem danych osobowych jest firma Szybki Bill Marcin Cierniak, os. Jagiellońskie 20/38, 61-229 Poznań,
  • źródłami przetwarzanych danych są informacje i dokumenty pochodzące od Pani/Pana, jak i innych instytucji i podmiotów publicznych, wskazanych prawem,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilno-prawnej,
  • dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania do zawarcia umowy, trwania umowy lub tak długo jak jest to niezbędne dla do celów realizacji praw i obowiązków wynikających z zwartej umowy cywilno – prawnej.
  • Pani/Pan ma prawo wglądu do tej dokumentacji; ma także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, jeżeli w ocenie Pani/Pana przetwarzanie jest nieprawidłowe; w tym celu administrator prosi o kontakt poprzez email: biuro@szybkibill.net,
  • podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO,
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy. Administrator ponadto informuje, że zainstalował monitoring wizyjny. Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienia bezpieczeństwa jego pracowników, ochrona mienia, kontrola prowadzenia przedsiębiorstwa, a także zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę. Zarejestrowane informacje nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione wyżej. W ramach powyższych monitoringów nie będą przetwarzane dane szczególnie wrażliwe (szczególna kategoria danych osobowych).

Podpis osoby odpowiedzialniej za ochronę danych u administratora:

Kierownik
OSK SzybkiBill
Marcin Cierniak